Övergrepp på sanningen – Freuds bortträngning av teorin om “förförelse”…

June 29, 2014 § 2 Comments

J massons bokJeffrey Massons bok

240px-Auguste_Ambroise_TardieuA. A. Tardieu

 

Från Jeffrey Moussaieff Massons bok ”The Assault on Truth – Freud’s Suppression of the Seduction Theory”.

Masson skriver på s 5 att det är helt uppenbart att Freud i det tal han höll för The Society for Psychiatry and Neurology i Wien 21 april 1896 ”The Aetiology of Hysteria,” med ”seduction” eller ”förförelse”*  helt klart menade (s 5)…

… en verklig sexuell akt som tvingas på ett litet barn som inte på något sätt vill eller uppmuntrar denna.

En förförelse i detta sammanhang är en akt av grymhet och våld som skadar barnet i varje aspekt av hennes (eller hans, även om Freud gör klart att det vanligtvis är en liten flicka som är offret) vuxenblivande.

Hennes kropp är inte färdig för ett vuxet sexuellt umgänge (som ofta är en verklig våldtäkt med livshotande konsekvenser), inte heller är barnets känsloliv berett för den omedelbara påverkan av den sexuella passionen från den vuxne eller för de senare oundvikliga känslorna av skuld, ångest och rädsla.

Den vuxne ventilerar sin egen sexuella och känslomässiga olycklighet på ett barn, som är för rädd för att protestera, för svagt för att försvara sig och för beroende av den fortsatta omsorgen från den vuxne för hennes själva överlevande, för att försöka hitta någon form av upprättelse/gottgörelse.

Den bristande balansen i relationen och den sadistiska villigheten hos den vuxne att utnyttja sin makt över barnet görs klart av Freud [här citerar Masson ur det tal och den skrift Freud presenterade].”

*Masson tycker dock att användandet av begreppet “förförelse” antyder att barnet är medskyldigt, dvs låter sig förföras till att gilla det som sker. Något som dock inte är fallet.

Vissa nutida forskare menar att så många som var tredje flicka kan ha blivit sexuellt utnyttjad på ena eller andra sättet.

Under mitten av 1880-talet studerade Freud i Paris för bland andra Auguste Ambroise Tardieu och Paul Brouardel, av vilka den senare gjorde obduktioner inför läkarstuderande bland annat på barn som blivit mördade, där man kunde konstatera både fysiskt och sexuellt våld som lett till döden (inte sällan utfört av förälder).

190px-Paul_Camille_Hippolyte_Brouardel,_1898Paul Brouardel

 

Masson tror att Freud kan ha bevittnat åtminstone någon enstaka av dessa obduktioner av barn (som dött av övervåld, fysiskt och sexuellt), något som troligen bidrog till hans mottaglighet för de berättelser hans patienter senare berättade för honom. Patienter som inte dött, men som mådde väldigt dåligt (med neuroser, depressioner, ångestattacker osv) och som sökt upp psykiater. Dessa patienter kom från samhällsklasser som hade råd att betala för terapi, vilket är värt att notera.

Om Tardieu kan man i Wikipedia läsa:

Eftersom sexuella övergrepp mot barn tenderade att inkludera fysiska skador – ofta allvarliga och fatala – klassificerade Tardieu sexuella brott som en undergrupp till fysiskt våld.

Något som var ovanligt under denna tid var att Tardieu använde vardagsspråk för att beskriva sexualbrott och den skada som åsamkades dess offer.

Tardieu upptäckte att sexualbrott mot barn var alarmerande vanliga; i utgåva från 1878 [av verk av Tardieu?] noterade Tardieu att över 75% av alla våldtäkter eller försök till våldtäkt som tagits upp i franska domstolar utförts mot barn under 16 års ålder och de flesta av dessa mot flickor som var yngre än 12 år.

I tillägg så noterade Tardieu att incestuös våldtäkt inte var ovanlig.”

Dock var den psykiatriska gemenskapen inte beredd att acceptera Freuds slutsatser 1896 och Freud övergav ganska snart sin teori och tillskrev psykiatripatienters problem fantasier och inte verkliga övergrepp och utvecklade därmed psykoanalysen.

Nu kommer dock studier och undersökningar som visar att dessa tidiga övergrepp är vanliga (se ACE-studien) och får allvarliga konsekvenser för den vuxna individen och också för samhället på diverse olika sätt förmodligen.

ACE-studien i Kalifornien med ca 17 000 undersökta personer i övre medelålder visar att om inget annat så kan man få diverse somatiska sjukdomar (om inte förr så i medelåldern), vilka ofta leder till förkortat liv och lägre livskvalitet och man har relaterat detta till en rad faktorer som rör barndom och uppväxt.

Vidare har den amerikanske neurologen Jonathan Pincus undersökt ett antral seriemördare och funnit grava övergrepp tidigt i livet vilka resulterat i att dessa män har kunnat begå horribla övergrepp och mord. Se hans bok “Base Instincta – What Makes Killers Kill:” 

Masson refererar vidare till en rad andra personer som modigt hävdar tidiga övergrepps konsekvenser och kanske inte minst hur vanliga de troligen är: Florence Rush, Alice Miller och Judith Herman

Advertisements

Dysfunctional family…

June 9, 2014 § 5 Comments

 

Being forced to keep quiet not to challenge a relation, what kind of relation is that? Keeping quiet and being forced is (or can be) to lie to oneself my sambo suggested quite wisely I thought.

If my sister’s daughter expressed strong opinions (about politics and the society) that wouldn’t challenge my relation to my sister!”

my sambo said.

”It’s not your responsibility to keep quiet to save your parents relation with a sibling!”

If it should challenge it you can start to wonder if that’s a sign of dysfunctions in this family.

Silencing and telling your child what it is allowed to say and not say what is that is violation of your child’s integrity, and right to think or feel what it feels and thinks. And the child maybe also have the right to express it if necessary or if she or he feels it’s necesssary or important.

This is to be allowed to be true to yourself. And you as a parent should allow your child to be true to her/himself.

You should be allowed this as long as you don’t hurt the other person.

Yes, has it been and is it still tip-toeing in this extended family of origin (with grandparents, sisters and brothers with their families)? A tip-toeing where you weren’t really allowed to be yourself? And what did this result in in the individual as well as in relations between family members? What did it do in the kids? In their view on themselves and their role in the family and latter in the society? How did this affect the self-esteem for instance? 

To raise your voice demands a lot of courage, moral courage. Threatened that something awful would happen. You challenged your wellbeing? Would be frozen out? At the same time you shouldn’t lie, and you shouldn’t hide your light under a bushel!

This wasn’t easy to handle?

 

 

Where Am I?

You are currently viewing the archives for June, 2014 at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....